• नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको शेयरधनी